РАЙОН КРАСНО СЕЛО

І. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.        МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА РАЙОНА

 Район Красно село е разположен в западната част на град София и граничи на север с районите Красна поляна и Възраждане, на изток с район Триадица, на юг с район Витоша и на запад с район Овча купел.

Общата площ на района обхваща 7,2 кв. кмили0,48% от територията на столицата.

Релефът на района е равнинен с лек наклон към центъра на града.Средната му надморска височина е 560 м.

1.2.        КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 Територията на район Красно село попада в умерения пояс с ниска сумарна степенна слънчева радиация.Духат предимно ветрове от северозапад.Валежната обстановка е нормална.

1.3.        ВОДИ

През територията на район Красно село минават реките Владайска и Боянска.

 

Прочети целия текст

Информация за СП, МН и ЗХР (2009 – 2011)