РАЙОН МЛАДОСТ

І. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА РАЙОНА

Район Младост е разположен югоизточно от централната част на столицата и граничи на запад с район Студентски и Изгрев, на изток с район Искър, на север с район Слатина, на юг с район Витоша и Панчарево.

 Общата площ на района обхваща 16,57 кв. км (1 657 ха), което представлява 10 % от територията на София. Релефът е типичен предпланински, равнинен, с малък наклон.

1.2.КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Район Младост попада в умерения пояс с ниска годишна сумарна степен на слънчево греене, средна годишна температура на въздуха с половин до едни градус по-ниска от тази на централната градска част, с предимно северозападни ветрове и нормална валежна обстановка.

1.3.ВОДИ

В речната мрежа на район Младост влизат реките Банишка,Рекманица, Сухата река, Искър, Дървенишка и Шиндра.

 

Прочети целия текст

Информация за СП, МН и ЗХР (2009 – 2011)