Информация регистрация

  Туристически информационни
  центрове на Столична община


  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТАИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ


  Считано от 25.02.2020г. на основание Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (Обн. ДВ бр. 17 от 25.02.2020г.) СТАИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ ВЕЧЕ НЕ СЕ КАТЕГОРИЗИРАТ, А СЕ РЕГИСТРИРАТ.

  Условие за законосъобразно упражняване на дейността е лицето, което ще извършва хотелиерство в стаи за гости и апартаменти за гости на територията на Столична община, да регистрира обекта си в ОП „Туризъм“.
         „Апартаменти за гости“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма, като за всеки апартамент на различен етаж, който има отделен идентификатор се подава отделно заявление.
          „Стаи за гости“ е място за настаняване по смисъла на § 1, т. 28 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма, като до 5 стаи на 1 етаж с един идентификатор подават едно заявление за регистрация.
          За регистрацията на туристически обекти клас „В“ – стаи за гости или апартаменти за гости се събира такса в размер на 20 лв за всяко легло, съгласно, Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма (обн. ДВ бр. 28 / 06.04.2021г.).
          Обстоятелствата относно регистрираните обекти – стаи за гости и апартаменти за гости, се вписват в отделен раздел във водения от Кмета на Столична община електронен регистър съгласно чл. 167, ал. 1 от Закона за туризма. Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за вписването, съответно за заличаването, на обстоятелствата в Националния туристически регистър.
         Съгласно чл. 113, ал. 2 от Закона за туризма (изм. ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определени с Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости (НИКМНЗХР), обн. ДВ, бр. 59 от 03.07.2020 г.
         Лицето, което ще извършва хотелиерство, като предоставя услугата настаняване в стаи за гости или в апартаменти за гости, или упълномощено от него лице подава заявление-декларация по образец съгласно чл. 129а от Закона за туризма до кмета на съответната община по местонахождение на обекта.
         1. Заявлението-декларация съдържа:
                а) наименованието на лицето, което ще извършва хотелиерство в стая за гости или в апартамент за гости (с изписване с български и латински букви);
                б) ЕИК/БУЛСАТ или ЕГН, или еквивалентен идентификатор, когато лицето е установено в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария;
                в) идентификатор на недвижимия имот, който се регистрира по смисъла на чл. 26, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
                г) данни за правото на собственост върху апартамента, в който се намира стаята за гости/апартамента за гости;
                д) данни за правото да се извършва дейност хотелиерство в стая за гости/апартамент за гости, когато е приложимо – договор за наем, договор за учредено право на ползване или друго;
                е) капацитет на обекта – брой стаи, брой легла.
         2. Към заявлението-декларация се прилагат:
                а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване в публичен регистър;
                б) изрично пълномощно, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник.
         Съгласно чл. 31, ал. 2 от НИКМНЗХР ако искането за регистрация на обект – стая за гости или апартамент за гости, не отговаря на изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 1 от НИКМНЗХР и чл. 129а от Закона за туризма, регистриращият орган или оправомощено от него длъжностно лице уведомява заявителя да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
         Ако в указания срок недостатъците по заявлението-декларация не бъдат отстранени, кметът на общината отказва със заповед регистрирането на туристическия обект. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
         Заповедта на Кмета на Столична община за регистрация се вписва в Националния туристически регистър, като в него се отбелязват следните обстоятелства:
         а) пореден номер на удостоверението;
         б) вид, наименование и адрес на обекта, съдържащ ЕКАТТЕ;
         в) наименование, ЕИК/ЕГН, данъчен или регистрационен код или друга идентификация, използвана в съответната държава – членка на ЕС, седалище и адрес на управление за юридическо лице/адрес за физическо лице, извършващо дейност в обекта;
         г) номер и дата на акта на органа по регистрация;
         д) капацитет на обекта – брой стаи, брой легла;
         е) дата и удостоверителен подпис на издателя.
         Удостоверението за регистрация е безсрочно и се издава за извършване на хотелиерска дейност в стая за гости или в апартамент за гости.
         Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) e разработена и внедрена от Министерството на туризма, като в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност във всички местата за настаняване.
         Съгласно чл. 116 от Закона за туризма, във връзка с чл. 32, ал. 4 от НИКМНЗХР лицата, които извършват дейност „хотелиерство“ в стая за гости или в апартамент за гости, водят регистър на настанените туристи по същия начин, както категоризираните места за настаняване от клас „А“ и клас „Б“.
         В ЕСТИ се въвежда незабавно информация за всички настанени туристи и реализирани нощувки.
         Подробна информация за регистрация в ЕСТИ може да намерите на: http://www.info-sofia.bg/departments/categorization/ESTI/ и на телефон 02/ 989 08 02.
         Данните за настанените туристи по чл. 28, ал. 4 от Закона за чужденците в Република България, които се вписват в Единната система за туристическа информация съгласно чл. 116, ал. 5, т. 2 от Закона за туризма, следва да са попълнени в пълен обем, като имената на регистрираните лица се въвеждат на латиница така, както са изписани в националния документ за самоличност.
         Лицето, което предоставя настаняване в регистриран обект – стая за гости или апартамент за гости, и желае да преустанови извършването на дейността, подава заявление за прекратяване на дейността, където е извършена регистрацията.
         Заявление-декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерствов стая за гости или апартамент за гости може да изтеглите от сайта http://info-sofia.bg/documents/regMN