Дейност

Туристически информационни
центрове на Столична община


Регистрация на туристическите обекти

Дейността включва:

 • прием на комплект документи, съгласно чл.129 от Закона за туризма за откриване на процедура по категоризация на туристически обект
 • създаване, актуализиране и поддръжка на Регистъра на категоризираните от Кмета на Столична община туристически обекти;
 • разпечатване и комплектоване на протоколи от заседания на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти /ОЕККТО/ на територията на Столична община, заповеди на ОЕККТО, временни удостоверения за открита процедура по категоризация.
 • изработка на категорийна символика;
 • отпечатване, ламиниране на удостоверения за категоризация и комплектоване на категорийна символика, уведомяване на заявителите за нередовности по заявлението и приложената към него документация, както и за откази и други решения на Комисията.

 

 

Контрол на туристически обекти

Дейността включва:

 • контрол на туристически обекти, извършващи дейност „хотелиерство” и „ресторантьорство” и съответствие на предоставяните туристически услуги, с изискванията за определената категория на обекта в категоризиран туристически обект.
 • контрол на некатегоризирани туристически обекти, извършващи дейност „хотелиерство” и „ресторантьорство” /ново правомощие на кмета на общината/
 • контрол на правомощията по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма на фирмите, стопанисващи туристически обекти и извършващи дейност „хотелиерство”. Същите са длъжни да водят регистър на настанените туристи, включително по гражданство на туриста, както и ежемесечно да подават информация за реализираните нощувки;
 • контрол по сигнали, жалби и молби на граждани и институции

 

Категоризация на туристически обекти

 

Дейността включва:

 • проверка на място в туристическите обекти, на които е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризация, съставяне на констативни протоколи с предложение за определяне или предложение за отказ от определяне на вид и категория
 • при необходимост извършване на повторни проверки на туристическите обекти за изпълнението на направените забележки по дадени предписания от първата проверка.
 • категоризиране на туристическите обекти на територията на Столична община в изпълнение на чл. 128 от  Законa за туризма и чл. 22 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категориятa.
 • подпомагане дейността на ОЕККТО на територията на Столична община

 

Приемане на справки-декларации и информация за реализираните нощувки

в местата за настаняване

 

Съгласно чл.116, ал.1 и ал.3 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство са длъжни ежемесечно да подават информация за броя на реализираните нощувки в съответната община чрез справка-декларация.

Отделът извършва регистрация и отчита броя реализирани нощувки в  местата за настаняване на територията на Столична община.

Дейността включва:

 • ежемесечно приемане на справки-декларации;
 • обработка на статистическа информация по местонахождение на обектите, вид, категория, брой нощувки и брой туристи по националности
 • ежемесечно до 15 число на месеца се изготвя информация за реализираните нощувки, включително и по националност на туриста в местата за настаняване на територията на Столична община.
 • въвеждане, актуализиране и поддържане на Регистър на местата за настаняване на територията на Столична община.

 

Резултати от дейността по категоризация и контрол 
на туристически обекти през 2019 г.

 • категоризирани от кмета на Столична община 648 туристически обекта, от които 151 места за настаняване и 497 заведения за хранене и развлечения.
 • 79 туристически обекта са с подадено заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта или за получаване на категория, различна от определената до момента, съгласно чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма
 • Отказ от определяне на категория са получили 23 туристически обекта на основание чл. 130, ал. 3 и ал. 7, т. 2 от Закона за туризма
 • 107 туристически обекта са извършили процедура по промяна в обстоятелствата /промяна на собственика или промяна на лицето, извършващо дейност в туристическия обект/ на основание чл. 169 от Закона за туризма
 • На основание чл. 137 от Закона за туризма е прекратена категорията на 111 туристически обекта
 • За 3 туристически обекта е издаден дубликат на удостоверение за определена категория на основание чл. 145 от Закона за туризма.
 • Извършени контролни проверки в 889 туристически обекта, а именно:

- Планирани тематични проверки на туристически обекти на територията на Столична община с изтекъл срок на определената категория, съгласно чл.179, във връзка с чл. 114  и § 5, ал. 1, т. 5 от ПЗР на Закона за туризма

- Планирани тематични проверки на новооткрити туристически обекти, предоставени от районните администрации на Столична община

-Контролни проверки по сигнали и жалби - основно в места за настаняване „стаи за гости“ и  „апартаменти за гости“

-Контрол за изпълнение на чл. 116 от Закона за туризма във връзка с §11, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма /обв. ДВ, бр 75 от 27.09.2016г./ - за водене на  регистър на настанените  туристи и ежемесечно подаване на информация за реализираните нощувки в ОП „Туризъм“

- Съвместни проверки със сектор „Икономическа полиция“ при СДВР и представители на НАП

 • След изготвен анализ за събираемостта на такса „Категоризация” се установи, че през 2019г. са събрани 316 913 лв. Това в голяма степен се дължи и на извършвания контрол, съгласно чл. 179 от Закона за туризма