Дейност

Туристически информационни
центрове на Столична община


Регистрация на туристическите обекти

Дейността включва:

 • прием на комплект документи, съгласно чл.129 от Закона за туризма за откриване на процедура по категоризация на туристически обект
 • създаване, актуализиране и поддръжка на Регистъра на категоризираните от Кмета на Столична община туристически обекти;
 • разпечатване и комплектоване на протоколи от заседания на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти /ОЕККТО/ на територията на Столична община, заповеди на ОЕККТО, временни удостоверения за открита процедура по категоризация.
 • изработка на категорийна символика;
 • отпечатване, ламиниране на удостоверения за категоризация и комплектоване на категорийна символика, уведомяване на заявителите за нередовности по заявлението и приложената към него документация, както и за откази и други решения на Комисията.

 

 

Контрол на туристически обекти

Дейността включва:

 • контрол на туристически обекти, извършващи дейност „хотелиерство” и „ресторантьорство” и съответствие на предоставяните туристически услуги, с изискванията за определената категория на обекта в категоризиран туристически обект.
 • контрол на некатегоризирани туристически обекти, извършващи дейност „хотелиерство” и „ресторантьорство” /ново правомощие на кмета на общината/
 • контрол на правомощията по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма на фирмите, стопанисващи туристически обекти и извършващи дейност „хотелиерство”. Същите са длъжни да водят регистър на настанените туристи, включително по гражданство на туриста, както и ежемесечно да подават информация за реализираните нощувки;
 • контрол по сигнали, жалби и молби на граждани и институции

 

Категоризация на туристически обекти

 

Дейността включва:

 • проверка на място в туристическите обекти, на които е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризация, съставяне на констативни протоколи с предложение за определяне или предложение за отказ от определяне на вид и категория
 • при необходимост извършване на повторни проверки на туристическите обекти за изпълнението на направените забележки по дадени предписания от първата проверка.
 • категоризиране на туристическите обекти на територията на Столична община в изпълнение на чл. 128 от  Законa за туризма и чл. 22 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категориятa.
 • подпомагане дейността на ОЕККТО на територията на Столична община

 

Приемане на справки-декларации и информация за реализираните нощувки

в местата за настаняване

 

Съгласно чл.116, ал.1 и ал.3 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство са длъжни ежемесечно да подават информация за броя на реализираните нощувки в съответната община чрез справка-декларация.

Отделът извършва регистрация и отчита броя реализирани нощувки в  местата за настаняване на територията на Столична община.

Дейността включва:

 • ежемесечно приемане на справки-декларации;
 • обработка на статистическа информация по местонахождение на обектите, вид, категория, брой нощувки и брой туристи по националности
 • ежемесечно до 15 число на месеца се изготвя информация за реализираните нощувки, включително и по националност на туриста в местата за настаняване на територията на Столична община.
 • въвеждане, актуализиране и поддържане на Регистър на местата за настаняване на територията на Столична община.

 

Резултати от дейността по категоризация и контрол
на туристически обекти през 2017г.

 • категоризирани от кмета на Столична община 714 туристически обекта, от които 142 места за настаняване и 572 заведения за хранене и развлечения.
 • извършени контролни проверки в 1305 туристически обекта
 • след изготвен анализ за събираемостта на такса „Категоризация” се установи, че през 2017г. са събрани 358 640 лв, което е със 79 575 лв. или 28,51% повече в сравнение със сумата събрана през 2016г. - 279 065 лв. Това в голяма степен се дължи и на извършвания контрол, съгласно чл. 179 от Закона за туризма, както и на налаганите административни наказания - „имуществени санкции”, регламентирани в Закона за туризма.
 • след получена информация от Дирекция „Общински приходи” при Столична община за събираемостта на туристическия данък и изготвен анализ се установи, че за 2017г. размера на събрания туристически данък на територията на Столична община 2 597 025 лв., което е с 801 275 лв. или 44,62% повече от събрания данък през 2016г. Това в голяма степен се дължи на извършвания конторл на място в туристическите обекти на територията на Столична община за спазване изискванията на чл. 116 от Закона за туризма, както и на поносимия за хотелиерите и събираем в по-голяма степен туристически данък.
 • В ОП „Туризъм” ежемесечно се получава информация от лицата, извършващи дейност в места за настаняване за броя на реализираните нощувки и броя настанени гости на територията на Столицата. След изготвен анализ се установи, че през 2017г. в сравнение със 2016г. има ръст от 12,42 % на регистрираните туристи на територията на Столична община. За 2017г. техният брой е 1 346 993. За 2017г. има ръст и на реализираните нощувки с 14,91 %.