Отдел "Категоризация и контрол"

Туристически информационни
центрове на Столична община


Отдел „Категоризация и контрол” осъществява дейността си  въз основа на Правилника за организацията на дейността на ОП „Туризъм“, приет с Решение № 957/11.10.2007г. по Протокол№120 от 11.10.2007г., изм. с Решение № 28 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.,изм. и доп.- Решение № 555 по Протокол №67 от 11.09.2014 г. , изм. и доп - Решение № 648 по Протокол № 82 от 17.09.2019г. на Столичен общински съвет /СОС/.

Отделът изпълнява своите задължения, съгласно чл.128 и чл. 179 от Закона за туризма.

Основните функционални задължения на служителите в отдела се конкретизират в изпълнение на регистрацията, отчета, контрола и категоризацията при спазването на изискванията по Закона за туризма /ЗТ/. Служителите са организирани в няколко мобилни групи по контрол и експертни работни групи по категоризация.

Отдел „Категоризация и контрол” спазва действащата нормативната уредба в областта на туризма, регламентирана в Закон за туризма, Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и Наредбата на СОС за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

Отдел „Категоризация и контрол” извършва следните дейности:

 • Изготвя становища и анализира практиката по прилагане на нормативните актове, регламентиращи туристическата дейност;

 • Разработва и предлага за утвърждаване от директора Вътрешни правила за извършване на дейностите по категоризация и контрол на туристически обекти на територията на Столична община;

 • Извършва контрол за категоризация на туристическите обекти, на категоризираните туристически обекти, както и за водене на регистъра на настанените туристи и подадената информация за броя на реализираните нощувки, съгласно Закона за туризма;

 • Участва в мобилни групи по контрол и съставя констативен протокол с предписание за разкриване на процедура по категоризиране и следи за изпълнението на предписанията;

 • Извършва административното обслужване на лицата, подали заявление за категоризиране на туристически обект от кмета на Столична община, съгласно Закона за туризма;

 • След откриване на процедура по категоризация, приемане и обработване на комплектите документи ги представя в Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО);

 •  Участва в експертни работни групи по категоризация и извършва проверка на място в туристическите обекти, за които е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризация, изготвя констативен протокол с предложение за определяне или предложение за отказ от определяне на вид и категория;

 •  Извършва повторни проверки на туристическите обекти и следи за изпълнението на направените забележки по дадени предписания от първата проверка;

 •  Подпомага изцяло дейността на ОЕККТО;

 •  Води, поддържа, съхранява и актуализира Регистър на категоризираните от кмета на Столична община туристически обекти;

 •  Организира и контролира внедряването, поддръжката и обновяването на Общинския туристически регистър и Единната система за туристическа информация;

 •  Съдейства на държавните органи при извършване на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на Столична община;

 •  В резултат на правомощията по Закона за туризма съставя акт за установяване на административно нарушение и предлага на кмета на Столична община издаване на наказателно постановление, както и прекратяване на категория или понижаване на категория;

 •  Съставя и поддържа архив на издадените констативни протоколи за категоризация и контрол;

 •  Представя ежемесечно доклад за дейността си и отчет за вида и броя на посетените обекти при категоризация и контрол.