Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти

Туристически информационни
центрове на Столична община


Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти / ОЕККТО/ на територията на Столична община осъществява дейността си на основание Закон за туризма, Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и Правилника за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Столична община, утвърден със заповед №СОА22-РД09-416/11.02.2022г. на кмета на Столична община.

Съгласно действащия Правилник ОЕККТО е колективен орган, който се състои от 8 члена, като 1/2 са представители на местната администрация и 1/2 са представители на местните и/или регионалните туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър.

ОЕККТО извършва следните дейности:

  • Прави писмени предложения до кмета на Столична община или до оправомощено от него длъжностно лице в предвидените в Закона за туризма случаи за издаване на заповеди за:

а) откриване на процедура по категоризиране на туристически обекти и издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, в случаите, когато е необходимо съдействие на длъжностните лица по чл. 130, ал. 1 от Закона за туризма;

б) определяне на вид и категория на туристически обекти;

в) отказ за определяне на вид и категория на туристически обекти;

г) прекратяване на категория на туристически обекти;

д) понижаване на категория на туристически обект;

е) спиране действието на удостоверение за определена категория на места за настаняване;

ж) промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър.

  • Предлага на Кмета на Столична община определянето на категория на места за настаняване клас А и Б, както следва:

а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) мотели - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

в) семейни хотели - "една звезда", "две звезди" и  „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

г) хостели - "една звезда", "две звезди" и  „три звезди”;

д) пансиони - "една звезда" и  "две звезди";

е) почивни станции - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

ж) къщи за гости - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

з) бунгала - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

и) къмпинги - "една звезда", "две звезди" и „три звезди”;

  • Предлага на кмета на Столична община определянето на категория на самостоятелни заведения за хранене и развлечения, както следва:

а) ресторанти - "една звезда", "две звезди" и  „три звезди”;

б) заведения за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

в) питейни заведения - "една звезда", "две звезди" и  "три звезди";

г) кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди" и  "три звезди";

д) барове - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

  • Предлага на Кмета на Столична община определянето на категория на заведения за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове - всички категории за съответния вид..
  • При необходимост от съдействие, подпомага длъжностните лица по чл. 130, ал. 1 от Закона за туризма като изготвя мотивирано предложение до кмета на Столична община или до оправомощено от него длъжностно лице за откриване на процедура по категоризиране и за издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.
  • При необходимост от съдействие в случаите на констатирана непълнота или нередовност, подпомага длъжностните лица по чл. 130, ал. 1 от Закона за туризма, като им предоставя мотивирано решение.
  • Обсъжда планове, отчети и доклади относно дейността по регистрацията, отчета и контрола на категоризираните от Кмета на Столична община туристически обекти.