Обща Администрация

  Туристически информационни
  центрове на Столична община


  ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  Общата администрация осъществява дейността си въз основа на Правилника за организация на дейността на ОП „Туризъм“, приет с Решение № 957/11.10.2007г. на Столичен общински съвет /СОС/ изменен с Решение № 555 от 11.09.2014 г. на СОС. Отделът осъществява дейностите, свързани с административно–правно обслужване, управление на финансите, счетоводството, стопанската дейност и деловодството.

  Общата администрация извършва следните дейности:

  • Отговаря за правилната организация на счетоводството и отчетността на Предприятието
  • Съставя проекти за Бюджет за съответната година;
  • Осъществява финансово - счетоводното обслужване на административните звена;
  • Подпомага директора и ръководителите на отдели за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и за предотвратяване на разхищения на стоково – материални ценности;
  • Отговаря за стопанисването и управлението на собствеността, предоставена от Столична община;
  • Упражнява контрол по опазване на движимото и недвижимото имущество, предоставено от СО, като извършва инвентаризация, съгласно закона за счетоводството;
  • Планира, осъществява и контролира извършването на текущи и основни ремонти и поправки на дълготрайни материални активи;
  • Организира и осъществява цялостното материално-техническо снабдяване на Предприятието с техника, консумативи и инвентар;
  • Организира съхранението на счетоводния и общ архив;
  • Участва в подбора на служителите и оформя документи за трудовите правоотношения, образува, води и съхранява трудовите досиета на работещите;
  • Оформя документи, следи за извършване на задължителните контролни прегледи, свързани с трудовата медицина за служителите на Предприятието;
  • Изготвя длъжностните разписания, поименните щатни разписания, длъжностните характеристики и работните заплати на персонала на Предприятието;
  • Осигурява правно и нормативно обслужване на Предприятието;
  • Изготвя и съгласува договори, по които Предприятието и страна;
  • Води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция;
  • Организира внедряването, поддръжката и обновлението на информационните и комуникационни средства и технологии, база данни, единна система за туристическа информация и Общински туристически регистър;
  • Събира такса "Категоризация";
  • Изготвя справки за Столична община и Министерство на финансите, свързани с разходване на бюджета по сметки и параграфи;
  • Организира и осъществява материално-техническото обслужване на Предприятието, ремонта, абонаментното поддържане и текущата поддръжка на материалната база.
  • Осъществява вътрешния одитен контрол по ISO 9001:2008 .

  При подаване на заявление за категоризиране се дължи такса, съгласно чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма и Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС №118 от 01.04.2021г. /обн. дв бр. 28 от 06.04.2021г., в сила от 06.04.2021г./
  Платежното нареждане е неразделна част от документите за категоризация и в него като основание за плащане трябва да бъде записано, че се заплаща такса категоризация, както и вида и капацитета, за които се кандидатства.
  Банкова сметка, на която трябва да се заплати такса „Категоризация”:
  IBAN: BG 97 SOMB 91303128142202
  BIC: SOMBBGSF
  ОБЩИНСКА БАНКА АД