Отдел "Маркетинг, реклама и информация"

Туристически информационни
центрове на Столична община


ОТДЕЛ „МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ”

По силата на Решение №555 по Протокол №67 от 11.09.2014 г. на Столичния общински съвет е променено  наименованието, организационното преструктуриране и оптимизиране на функциите на предприятието. Като част от специализираната администрация на Предприятието е създаден отдел ”Маркетинг, реклама и информация”. Функциите на отдела са дефинирани в Правилника за организацията на дейността на Предприятието, утвърден с Решение № 555. по Протокол №67 от 11.09.2014 г.,  изм. и доп - Решение № 648 по Протокол № 82 от 17.09.2019г. на Столичния общински съвет /СОС/.

Отдел ”Маркетинг, реклама и информация” осъществява следните дейности:

 • Организира извършването на маркетингови проучвания, които да служат за основа при разработването и осъществяването на рекламни и комуникационни кампании, с цел презентиране туристическия продукт на град София;

 • Разработва и изпълнява годишната програма за реклама на туристическия продукт на Столична община в страната и в чужбина;

 • Участва в разработването на краткосрочни концепции, програми и стратегия за развитие на туризма в град София;

 • Организира участието на Столична община в международни и национални туристически изложения, панаири и други, свързани с туризма събития;

 • Организира опознавателни турове на журналисти и посещения на туроператори и туристически агенти в София съвместно с Министерство на туризма и браншовите организации в областта на туризма;

 • Взаимодейства със службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България и с българските културни институти и дружества в чужбина;

 • Организира и съдейства за провеждането на международни мероприятия в областта на туризма в град София, срещи, семинари, кръгли маси;

 • Подготвя и провежда медийните изяви на Предприятието, съгласувано с пресцентъра на Столична община;

 • Разработва информационни материали (бюлетини, информации, съобщения) за дейността на Предприятието;

 • Осигурява организационното и административно- техническото обслужване на Консултативния съвет по въпросите на туризма;

 • Организира изработването на рекламни материали (печатна реклама, аудио- визуална реклама, предметна и пространствена реклама), представящи София като атрактивна туристическа дестинация;

 • Извършва продажба на рекламни материали, рекламна площ, аксесоари, сувенири и други свързани с популяризиране на София като туристическа дестинация;

 • Подпомага общинската администрация, туристическите сдружения, Консултативния съвет по въпросите на туризма и туристическите информационни центрове на територията на Столична община по изпълнение на функциите им, предвидени в Закона за туризма;

 • Събира, обработва, съхранява и актуализира база данни за единната система за туристическа информация;

 • Води, поддържа, съхранява и актуализира Регистър на Туристически информационни центрове на Столична община;

 • Участва в изготвянето, поддържането и актуализирането  на официалния туристически сайт на Столична община, рекламира и популяризира интернет страницата;

 • Извършва мониторинг и анализ на медийни публикации, свързани с туризма; организира и поддържа архив на медийни публикации и аудиовизуални материали, свързани с дейността в областта на туризма, и теми, свързани с туризма;

 • Осигурява информационното обслужване на туристите и гостите на град София;

 • Осигурява разпространението на информационните материали, рекламни брошури, каталози и други носители на информация.