Често задавани въпроси

Туристически информационни
центрове на Столична общинаУважаеми хотелиери и ресторантьори,

За да извършвате законосъобразна туристическа дейност във вашето, място за настаняване или заведение за хранене и развлечение на територията на Столична община трябва да спазвате изискванията на Закона за туризма.

На категоризиране  съгласно чл. 119, ал. 1 от Закона за туризма местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене подлежат на категоризиране или регистриране по Закона за туризма независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им.

 

Не подлежат на категоризиране съгласно чл. 120 от Закона за туризма 

  1. ззаведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
  2. ззаведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;
  3. обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект;
  4. ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна резиденция, ловен дом, ловна хижа и ловен заслон.

 

Съгласно чл. 128 от Закона за туризма кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти /ОЕККТО/ на територията на Столична община, определя категорията на:

  1. местата за настаняване, както следва:

а) хотели – категория „една звезда“ и „две звезди“ и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) мотели „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди” и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения

в) семейни хотели„една звезда“, „две звезди“ и „три звезди”;

г) хостели„една звезда“, „две звезди“ и „три звезди”;

д) пансиони„една звезда“ и „две звезди“;

е) почивни станции„една звезда“, „две звезди“ и „три звезди”;

ж) къщи за гости„една звезда“, „две звезди“ и „три звезди;

з) бунгала „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди;

и) къмпинги„една звезда“, „две звезди“ и „три звезди;

  1. самостоятелните заведения за хранене и развлечения – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“;
  2. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове – всички категории за съответния вид.

 

Съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за туризма лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране. Заявлението- декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/ факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
е) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;
б) (отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
в) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Съгласно чл. 129, ал. 2 от Закона за туризма лицето, което ще извършва настаняване в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявлението-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/ факс и адрес на електронна поща;
б) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;
б) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
в) (отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)

Съгласно чл. 168 от Закона за туризма при промяна на вписаните обстоятелства се подава заявление по образец до Кмета на общината, за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването й.

Съгласно чл. 21 от Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости при промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър лицето, което извършва дейност в туристическия обект, подава заявление по образец в 14-дневен срок от настъпването на промяната. Заявлението се подава до категоризиращия орган – кмета на общината, съгласно чл. 168от Закона за туризма. Категоризиращият орган или оправомощено от него лице отразява настъпилата промяна чрез издаване на заповед в 7-дневен срок. Промяната се вписва в Националния туристически регистър.

 

Заявленията за категоризиране на туристически обекти категоризирани от кмета на Столична община се подават  в  Общинско предприятие „Туризъм” на адрес: гр. София 1505, ул.”Оборище” № 44,  ет. 3, с приемно време всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч., в сряда приемното време е до обяд. Последният работен ден на всеки месец касата работи с клиенти от 09.00 ч. до 12.00 ч.

Подаването на заявление за категоризиране на туристически обект по електронен път /он лайн/ се извършва на адрес: www.usl.sofia.bg

 

За повече информация:

тел: 02/943 47 28,

       02/943 42 05,

e-mail: opto@info-sofia.bg

e-mail: kategoria@info-sofia.bg


Съгласно чл. 133, ал. 2  от Закона за туризма  срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти по ал. 1 е 5 години с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответстващ на срока на действие на разрешителното.

На основани чл. 133, ал. 3  от Закона за туризма  в срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да подаде заявление- декларация за потвърждаване на категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обектсъгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. Категорията на обектите се прекратява с изтичането на срока.

На основанич чл. 133, ал. 4 от Закона за туризма  в  случай, че съответното лице не предприеме действията по ал. 3 в указания му срок,категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока. В този случай за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл. 129 и 130.

Съгласно чл. 133, ал. 5 заявление-декларацията за категорията на обекта по ал. 3 се подава до съответния категоризиращ орган на място, по пощата или по електронен път.В чл. 133, ал. 6 от Закона за туризма  служители на общината, извършват проверка на място в туристическия обект за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок по ал. 3 се продължава срокът на досегашната категория на обекта или се определя нова категория за нов 5-годишен срок.

ВАЖНО!

Категорията на туристическите обекти се определя на базата на съответствието им с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и наличие на образование или професионална квалификация, езикова квалификация и стаж в туризма на управителя на туристическия обект, регламентирани в Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости приета с ПМС № 139 ОТ 26. 06. 2020 г.

Изисквания към изграждане, обзавеждане и оборудване

на ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

категория  „ЕДНА ЗВЕЗДА”  и „ДВЕ ЗВЕЗДИ

по

ред

Изисквания

Видове заведения

ресторанти

заведения за бързо обслужване

питейни заведения

кафе- сладкарници

барове

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1.

Площ на едно място за сядане – в съответствие с предназначението на заведението

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.

Тоалетна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Две тоалетни клетки, като едната е оборудвана за хора с намалена подвижност (1) съобразно наредбата по чл. 53, ал. 3 от Закона за хората с увреждания (ДВ, бр. 105 от 2018 г.)

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.2.

Мивка с топла и студена вода(*)

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.3.

Сапун*

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.4.

Сешоар за ръце или еднократни кърпи за ръце(*)

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.5.

Кош за отпадъци от негорим материал с капак(*)1 звезда / Кош за отпадъци(*)2 звезди

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.6.

Принудителна смукателна вентилация

да

да

 да

да

да

да

 да

да

да

да

3.

Търговска площ

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

3.1.

Общо осветление

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

3.2.

Маси със столове за сядане (2)

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

3.3.

Смукателно-нагнетателна вентилация

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

4.

Закачалки в търговската зала (*)

Х

да

Х

да

Х

да

Х

да

Х

да

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Забележки към категория 1 звезда:
 (1) 1. За заведения за хранене и развлечения (ЗХР) с капацитет до 75 места се допуска една тоалетна клетка, оборудвана и за хора с намалена подвижност.
2. За ЗХР, с изключение на заведенията за бързо обслужване – 2 тоалетни клетки, като едната е оборудвана и за хора с намалена подвижност (до 150 места), от 151 до 225 места – 3 тоалетни клетки, като едната е оборудвана и за хора с намалена подвижност, над 225 места – 4 тоалетни клетки, като едната е оборудвана и за хора с намалена подвижност.
3. За заведенията за бързо обслужване – 2 тоалетни клетки, като едната е оборудвана и за хора с намалена подвижност (до 160 места), от 160 до 240 места – 3 тоалетни клетки, като едната е оборудвана и за хора с намалена подвижност, над 240 места – 4 тоалетни клетки, като едната е оборудвана и за хора с намалена подвижност.
4. За ЗХР, разположени в места за настаняване, се допуска да се ползват тоалетните клетки от общите части на обекта. За ЗХР, разположени върху понтони или закотвени до брега плавателни съдове, се допуска тоалетните клетки да бъдат в близост до обекта.
5. За ЗХР, разположени на територията на учебни, лечебни и търговски центрове, се допуска ползването на общите тоалетни клетки на съответния център. За ЗХР със сезонен режим на работа и със статут на временен/преместваем обект се допуска тоалетните клетки да са химически.
(2) С оглед вида и спецификата на интериора на обекта е допустимо осигуряването на места за сядане върху дивани, пейки и др. В заведения за бързо обслужване и дискотеки се допускат маси (плотове) за правостоящи.

Забележки към категория 2 звезди:
(1) 1. За заведения за хранене и развлечения (ЗХР) с капацитет до 50 места се допуска една тоалетна клетка, оборудвана и за хора с намалена подвижност.
2. За ЗХР, с изключение на заведенията за бързо обслужване – 2 тоалетни клетки, като едната е оборудвана и за хора с намалена подвижност (до 100 места), от 101 до 150 места – 3 тоалетни клетки, като едната е оборудвана и за хора с намалена подвижност, над 150 места – 4 тоалетни клетки, като едната е оборудвана и за хора с намалена подвижност.
3. За заведенията за бързо обслужване – 2 тоалетни клетки, като едната е оборудвана и за хора с намалена подвижност (до 120 места), от 120 до 180 места – 3 тоалетни клетки, като едната е оборудвана и за хора с намалена подвижност, над 180 места – 4 тоалетни клетки, като едната е оборудвана и за хора с намалена подвижност.
4. За ЗХР, разположени в места за настаняване, се допуска да се ползват тоалетните клетки от общите части на обекта. За ЗХР, разположени върху понтони или закотвени до брега плавателни съдове, се допуска тоалетните клетки да бъдат в близост до обекта.
5. За ЗХР, разположени на територията на учебни, лечебни и търговски центрове, се допуска ползването на общите тоалетни клетки на съответния център. За ЗХР със сезонен режим на работа и със статут на временен/преместваем обект се допуска тоалетните клетки да са химически.
(2) С оглед вида и спецификата на интериора на обекта е допустимо осигуряването на места за сядане върху дивани, пейки и др. В заведения за бързо обслужване и дискотеки се допускат маси (плотове) за правостоящи.

 

Информация

за задълженията на хотелиерите по чл.116, ал.1 и 3 от Закона за туризма

 

  1. Правно основание

Съгласно чл. 116 , ал. 1 от Закона за туризма лицата,извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните,утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма. Вписванията в регистъра се извършват незабавно при настаняването на туриста.
Съгласно чл. 116, ал. 2 регистърът по ал. 1 се води:1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма,достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система,отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление;3. на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма.
Съгласно чл. 116, ал. 3 за местата за настаняване от клас"А" и клас "Б" регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1 или 2.
В чл. 116, ал. 5 е определено, че  в Единната система за туристическа информация се вписват следните данни от регистрите за настаняване:1. за туристи - граждани на Република България, на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария - брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;2. за туристи - граждани на държави, извън тези по т. 1 -брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 4 от Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване.
Когато регистърът за настаняване се води съгласно:1. алинея 2, т. 1 - данните по ал. 5 се отразяват автоматизирано в Единната система за туристическа информация;2. алинея 2, т. 2 - лицата, извършващи хотелиерство, осигуряват автоматизираноперативно съвместим обмен на данни между регистъра и Единната система за туристическа информация; обменът се осъществява по реда на Закона за електронното управление или чрез интерфейси за директна свързаност;3. алинея 2, т. 3 - данните се въвеждат в Единната система за туристическа информация чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс и сигурна комуникационна сесия за свързаност, като въвеждането се извършва в срок до 24 часа отвписването или промяната на данните по ал. 5 в регистъра; когато туристически обекти по ал. 4 се намират в райони, за които липсва комуникационна свързаност, въвеждането на данни в Единната система за туристическа информация се извършва веднъж седмично; районите се публикуват на интернет страницата на Министерството на туризма.

Неспазването на тези задължения водат до прекратяване на категорията на туристическия обект, съгласно чл. 137, ал. 1, т . 10 от Закона за туризма или налагане на глоба или имуществена санкция, съгласно чл. 213 от Закона за туризма.

За броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация, съгласно чл. 61р от Закона за местните данъци и такси се дължи туристически данък.

ВАЖНО!

Ø Регистърът за настанените туристи се води в съответното място за настаняване задължително във формата и с всички реквизити, съдържащи се в утвърдения от Министерството на туризма образец.

Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл . 116, ал. 2 от Закона за туризма;

Документът, във версия Microsoft Excel 97-2003, може да бъде свален от тук.

Ø Регистърът за настанените туристи е общ за българи и чужденци.

Туристически данък

За броя на реализираните нощувки се дължи туристически данък.

Обект на облагане

С туристически данък се облагат нощувките.

По смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗМДТ „Нощувки“ са нощувките в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

По смисъла на § 1, т. 27 от ДР на ЗМДТ „Места за настаняване“ са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма.

Данъчно задължени лица

Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

 

ДАНЪЧНИ СТАВКИ

На основание чл. 61с, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Столичният общински съвет с  Решение № 65 по Протокол № 5 от 22.12.2011г. определи размер на дължимия туристически данък за всяка нощувка, според категорията на местата за настаняване, регламентиран в чл. 58, ал. 1 от Наредбата за определяне на  размера на местните данъци, а именно:

Категория 1 звезда - 0.40 лв. за нощувка;

Категория 2 звезди - 0.60 лв. за нощувка;

Категория 3 звезди - 0.80 лв. за нощувка;

Категория 4 звезди - 1.00 лв. за нощувка;

Категория 5 звезди - 1.20 лв. за нощувка.

Как се определя данъкът?

Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка, определен от общинския съвет.

Деклариране на данъка

Съгласно разпоредбата на чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 31 януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година.
Внасяне на данъка

Дължимият туристически данък за календарния месец се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Администриране на туристическия данък

Установяването, обезпечаването и събирането на туристическия данък се извършва от служителите на общинската администрация по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс.

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване.