Често задавани въпроси

Туристически информационни
центрове на Столична общинаУважаеми хотелиери и ресторантьори,

За да извършвате законосъобразна туристическа дейност във вашето, място за настаняване или заведение за хранене и развлечение на територията на Столична община трябва да спазвате изискванията на Закона за туризма.

На категоризиране  съгласно чл. 119, ал. 1 от Закона за туризма местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене подлежат на категоризиране независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им.

 

Не подлежат на категоризиране съгласно чл. 120 от Закона за туризма 

 1. заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
 2. заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;

 

 1. обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект;

 

Съгласно чл. 128 от Закона за туризма кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти /ОЕККТО/ на територията на Столична община, определя категорията на:

 1. местата за настаняване, както следва:

а) хотели – категория „една звезда“ и „две звезди“ и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) мотели „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди” и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения

в) семейни хотели„една звезда“, „две звезди“ и „три звезди”;

г) хостели„една звезда“, „две звезди“ и „три звезди”;

д) пансиони„една звезда“ и „две звезди“;

е) почивни станции„една звезда“, „две звезди“ и „три звезди”;

ж) стаи за гости„една звезда“, „две звезди“ и „три звезди;

з) апартаменти за гости„една звезда“, „две звезди“ и „три звезди;

и) къщи за гости„една звезда“, „две звезди“ и „три звезди;

к) бунгала „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди;

л) къмпинги„една звезда“, „две звезди“ и „три звезди;

 1. самостоятелните заведения за хранене и развлечения – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“;
 2. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове – всички категории за съответния вид.

 

Съгласно чл.  129, ал. 1 от Закона за туризма лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

 1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейкия съюз;
 2. декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
 3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията;
 5. формуляр по образец за определяне на категорията;
 6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

 

Съгласно чл.  129, ал. 2 от Закона за туризма лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

 1. формуляр по образец за определяне на категорията;
 2. копие на документа за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
 3. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 4. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

 

Строежи - туристически обекти по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за туризма  –места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, които са завършени до 31.03.2001 г. и не са били  приети по установения ред до 31.03.2001 г., както и не са променили предназначението, капацитета и контурите си – не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Наредба №2 /31.07.2003 г.

 

 

Предназначението на същите, във връзка с  чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Закона за туризма се констатира и установява с документа за собственост, одобрена техническа документация или с друг документ доказващ завършването им до тази дата.

 

Съгласно чл. 169, ал. 1 от Закона за туризма при промяна на собствеността върху категоризиран обект, лицето, придобило собствеността, подава заявление до категоризиращия орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.

Съгласно чл. 169, ал. 2  от Закона за туризма  при промяна на наемателя на категоризиран обект, наемателят подава заявление до категоризиращия орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.

В случаите по ал. 1 и 2 на чл. 169 от Закона за туризма определената категория на туристическия обект, се запазва.

 

Съгласно Чл. 38.  от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията  при промяна на лицето, извършващо дейност в категоризирано място за настаняване или в заведение за хранене и развлечения, лицето, което ще извършва съответната туристическа дейност в обекта, в 30-дневен срок от настъпването на промяната подава до съответния категоризиращ орган заявление по образец, посочен в наредбата по чл.  169, ал.  2 ЗТ, като към заявлението по ал.  1 се прилагат:

 1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава –  членка на Европейския съюз;
 2. декларация, че лицето не е в ликвидация –  за лицата, които не са търговци;
 3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта –  по образец съгласно приложения №  6 или 7;
 4. копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;
 5. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 6. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 7. документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗТ.

 

ПРИ НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА ИЛИ ПРОМЯНА НА НАЕМАТЕЛЯ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА В РАЗМЕР НА 150 ЛВ.

 

За осъществяване на процедурите по категоризиране на туристическите обекти на територията на Столична община се събира такса в размери както следва:

 

 

 

 ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ,

КЛАС А  – ХОТЕЛИ, МОТЕЛИ

 ДО 30 СТАИ – 500 ЛВ.

 ОТ 31 ДО 150 СТАИ – 1000 ЛВ.

 ОТ 151 ДО 300 СТАИ – 1870 ЛВ.

 ОТ 301 ДО 500 СТАИ – 2750 ЛВ.

 НАД 500 СТАИ – 5000 ЛВ.

 

 

 

ЗА КAТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ –

КЛАС Б - СЕМЕЙНИ ХОТЕЛИ, ХОСТЕЛИ, ПАНСИОНИ, 

ПОЧИВНИ СТАНЦИИ, КЪМПИНГИ, БУНГАЛА

 

 

ДО 20 СТАИ  - 250 ЛВ.

ОТ 21 ДО 40 СТАИ – 500 ЛВ.

ОТ 41 ДО 60 СТАИ – 940 ЛВ.

ОТ 61 ДО 100 СТАИ – 2500 ЛВ.

НАД 100 СТАИ – 5000 ЛВ.

 

ЗА КAТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ –

КЛАС Б  - СТАИ ЗА ГОСТИ, АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ

 

 

ЗА ВСЯКО ЛЕГЛО  ПО  10 ЛВ.

 

 

ЗА КAТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ –

КЛАС Б  - КЪЩИ ЗА ГОСТИ

 

ДО 20 СТАИ  - 250 ЛВ.

ОТ 21 ДО 40 СТАИ – 500 ЛВ.

ОТ 41 ДО 60 СТАИ – 940 ЛВ.

ОТ 61 ДО 100 СТАИ – 2500 ЛВ.

НАД 100 СТАИ – 5000 ЛВ.

 

 

ЗА КAТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ –

РЕСТОРАНТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ, ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, КАФЕ- СЛАДКАРНИЦИ И БАРОВЕ

 

ДО 20 МЕСТА ЗА СЯДАНЕ - 110 ЛВ.

ОТ 21 ДО 50 МЕСТА ЗА СЯДАНЕ – 250 ЛВ.

ОТ 51 ДО 150 МЕСТА ЗА СЯДАНЕ – 500 ЛВ.

ОТ 151 ДО 300 МЕСТА ЗА СЯДАНЕ – 940 ЛВ.

НАД 300 МЕСТА ЗА СЯДАНЕ – 1400 ЛВ.

 

 

 

 

Заявленията за категоризиране на туристически обекти категоризирани от кмета на Столична община се подават  в  Общинско предприятие „Туризъм” на адрес: гр. София 1505, ул.”Оборище” № 44,  ет. 3, с приемно време всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч., както единствено в сряда приемното време е до обед.

Подаването на заявление за категоризиране на туристически обект по електронен път /он лайн/ се извършва на адрес: www.usl.sofia.bg

 

За повече информация:

тел: 02/943 47 28,

       02/943 42 05,

e-mail: opto@imnfo-sofia.bg

e-mail: kategoria@info-sofia.bg

Съгласно § 5, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма подновяването на категорията на категоризираните до влизане в сила на закона туристически обекти в изпълнение на срока по чл. 133, ал. 2 се извършва както следва:

за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.

за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.

за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.

за категоризираните туристически обекти през 2010 г. -          - през 2017 г.

за категоризираните туристически обекти през 2011 г.            - през 2018 г.

за категоризираните туристически обекти през 2012 г.            - през 2019 г.

Във връзка с гореизложеното и поради липсата на изрична преходна разпоредба е необходимо за тези обекти да се приложи процедурата регламентирана в чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма, който гласи, че в срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

В случай че съответното лице не предприеме действията по чл. 133, ал. 3 в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока.

Поради това за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл. 129 и  чл. 130 от Закона за туризма.

ВАЖНО!

Категорията на заведенията за хранене и развлечения се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, регламентирани в Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията /НИМНЗХР/ приета с ПМС № 217/17.08.2015г., в сила от 25.08.2015г.

Изисквания към изграждане, обзавеждане и оборудване

на ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

категория  „ЕДНА ЗВЕЗДА”  и „ДВЕ ЗВЕЗДИ

по

ред

Изисквания

Видове заведения

ресторанти

заведения за бързо обслужване

питейни заведения

кафе- сладкарници

барове

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1*

2*

1.

Площ на едно място за сядане –  1,1 кв. М / 1.2 кв.м

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.

Тоалетна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Тоалетна клетка за жени и тоалетна клетка за мъже

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.2.

Мивка с топла и студена вода

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.3.

Сапун

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.4.

Сешоар за ръце или еднократни кърпи за ръце

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.5.

Кош за отпадъци

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2.6.

Принудителна смукателна и/или механична вентилация

да

да

 да

да

да

да

 да

да

да

да

3.

Търговска площ

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

3.1.

Общо осветление

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

3.2.

Маси със столове за сядане

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

3.3.

Смукателно-нагнетателна вентилация

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. За заведения за хранене и развлечения /ЗХР/ с капацитет до 30 места се допуска една тоалетна клетка.
 2. За ЗХР /с изключение на заведенията за бързо обслужване/ тоалетни клетки за жени и за мъже /по една на 60 места/, над 60 места –  2 тоалетни клетки за жени и 2 тоалетни клетки за мъже.
 3. За заведенията за бързо обслужване тоалетни клетки за жени и за мъже /по една на 75 места/, над 75 места –  2 тоалетни клетки за жени и 2 тоалетни клетки за мъже.
 4. Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране е със срок на валидност 2 месеца, като в този срок се извършва проверка на място.
 5. Лицата, извършващи дейност в категоризирани места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения до влизането в сила на НИМНЗХР, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в 6-месечен срок от датата на влизането й в сила.

Информация

за задълженията на хотелиерите по чл.116, ал.1 и 3 от Закона за туризма

(регистъра на настанените туристи и справка – декларация)

 

 1. Правно основание

 

Съгласно чл.116 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

Същите са длъжни ежемесечно да подават в ОП „Туризъм” информация за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация. Образците на справката-декларация за реализирания брой нощувки и регистъра за настанените туристи в местата за настаняване са утвърдени със заповед на Министъра на туризма.

Справките-декларации се подават в ОП „Туризъм” по електронен път на адрес  http://info-sofia.bg/dekmodul.

Неспазването на тези задължения водат до прекратяване на категорията на туристическия обект, съгласно чл. 137, ал. 1,     т . 10 от Закона за туризма или налагане на глоба или имуществена санкция, съгласно чл. 213 от Закона за туризма.

 

За броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация, съгласно чл. 61р от Закона за местните данъци и такси се дължи туристически данък.

 

 

ВАЖНО!

Ø Регистърът за настанените туристи се води в съответното място за настаняване задължително във формата и с всички реквизити, съдържащи се в утвърдения от Министерството на туризма образец.

 

Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по              чл . 116, ал. 2 от Закона за туризма;

Документът, във версия Microsoft Excel 2010, може да бъде свален от тук.

Документът, във версия Microsoft Excel 97-2003, може да бъде свален от тук.

Ø Регистърът за настанените туристи е общ за българи и чужденци.

Ø Съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 3 Лицата по ал. 1 са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.

Ø Съгласно разпоредбата на чл.116, ал. 5 „Справките-декларации по ал. 3 се подават в съответната община по електронен път“.

 

Образец на Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 4 от Закона за туризма.

Документът, във версия PDF, може да бъде свален от тук.

Лицата, осъществяващи туристическа дейност в местата за настаняване, изпращат справката-декларация в ОП „Туризъм” единствено по електронен път чрез он-лайн модул на адрес: www.info-sofia.bg/dekmodul

За броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация се дължи туристически данък.

Режимът на облагане с туристически данък е регламентиран в чл. 61р-61т от Закона за местните данъци и такси.

ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ

С туристически данък се облагат нощувките. Туристическият данък се заплаща от туриста при реализиране на нощувката в местата за настаняване.

По смисъла на §1, т.34 от ДР на Закона за местните данъци и такси "Нощувки" са нощувките в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

По смисъла на §1, т.27 от ДР на Закона за местните данъци и такси "Места за настаняване" са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма.

 

ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки /лицата извършващи дейност хотелиерство, съгласно Закона за туризма/, който са длъжни да внесат платения от туриста данък до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

ДАНЪЧНИ СТАВКИ

На основание чл. 61с, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Столичният общински съвет с  Решение № 65 по Протокол № 5 от 22.12.2011г. определи размер на дължимия туристически данък за всяка нощувка, според категорията на местата за настаняване, регламентиран в чл. 58, ал. 1 от Наредбата за определяне на  размера на местните данъци, а именно:

Категория 1 звезда - 0.40 лв. за нощувка;

Категория 2 звезди - 0.60 лв. за нощувка;

Категория 3 звезди - 0.80 лв. за нощувка;

Категория 4 звезди - 1.00 лв. за нощувка;

Категория 5 звезди - 1.20 лв. за нощувка.

На основание чл. 61с, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка за съответната категория.

На основание чл. 61с, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси дължимият данък за календарния месец се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките в районните администрации на Дирекция „Общински приходи” при Столична община.

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване.