Информация за дейността

Туристически информационни
центрове на Столична община


От създаването през 2005 год. до края на 2012 г., Консултативният съвет по въпросите на туризма е провел общо 44 заседания. Приети са общо 252 решения. През 2009 г. Съветът не е заседавал.
Обсъжданите теми, предложенията и решенията на КСВТСО са свързани с подобряване на условията за развитие на туристическата индустрия в София, изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма, която е в компетенциите на общината, включително местните пътища до туристически обекти; изграждане на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите; изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или, за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма; провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината; реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения; взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения; подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.
Всички действия, предприети от Столична община по отношение на туризма, са насочени към изграждане на туристическия имидж на столицата. През последните няколко години усилията са насочени към популяризирането на София като модерен европейски град, развиващ устойчив туризъм. София се отличава с вековно културно-историческо наследство и разнообразни природни ресурси, голяма концентрация на настанителна база и обекти за целогодишен бизнес, отдих и развлечение. Налице са всички предпоставки за утвърждаване на София като самостоятелна атрактивна туристическа дестинация и това е постижимо, когато усилията на бизнеса и Общината се обединят.
Предложенията и препоръките към Столична община, отразени в ежегодните анкетни проучвания на СО сред представителите на настанителния сектор, стигат до своя адресат и много от тях вече са реализирани в резултат на активната позиция на представителите на бизнеса в Консултативния съвет по въпросите на туризма.
Най-значимото решение, което администрацията на Столична община изпълни до сега, е създаването и откриването на "Туристически информационен център - София" в подлеза на Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2010 г. В него се разпространяват рекламно-информационни материали за София, както и рекламни материали на членове на АБТТА, БАТА, БХРА, БААТ. В пространството на центъра и на видеостената в непрекъснат режим се популяризират различни събития и се излъчват рекламни клипове за предлаганите от ТИЦ туристически продукти. В ТИЦ на разположение на посетителите са и три информационни терминала с безплатен неограничен интернет достъп в рамките на 15 минути, през които те могат самостоятелно да потърсят нужната им информация. На 27 информационни терминала в метростанциите е инсталирано рекламно приложение „Туристически метромаршрути”, достъпът до което е безплатен.
Вече функционират и информационни центрове на летище „София” - Терминал 1 и Терминал 2.
Други важни промени, постигнати вследствие решения на Консултативния съвет са свързани с намаляване размера на туристическия данък, намаляване на таксата за тротоарно право. Промени, които дават възможност на бизнеса за провеждане на по-гъвкава и конкурентна ценова политика, както и пренасочване на бюджетираните средства на туристическите фирми към инвестиции, реновации, повишаване на квалификацията.
В резултат на решения на Консултативния съвет по въпросите на туризма туристически карти със забележителностите на София – тип „блок” се предоставят безвъзмездно на регистрираните местата за настаняване, разположени на територията на Столична община при заявено от тяхна страна искане.
Членовете на съвета подкрепиха решение на Комисията по реклама към ОП „Туристическо обслужване” за създаване на множество тематични брошури, свързани с културно-историческото наследство на София, които изградиха имиджа й като дестинация за културно-исторически туризъм.
Общо е становището на Ръководството на Столична община, че Консултативният съвет по въпросите на туризма като консултативен орган към Кмета, работи много добре от създаването си до днес и е постигнал значителни резултати.